MÜŞTERİ PAZARLAMA, SATIŞ, SATIŞ SONRASI HİZMETLERDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak GÜNERLER OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ (“Şirketimiz”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; http://daciafiyat.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan GÜNERLER OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

İşbu aydınlatma metni kapsamında; hangi kişisel verilerinizin işlendiği, kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin aktarılabileceği taraflar ve sahip olduğunuz haklar konularında tarafınıza bilgi verilmektedir.

2) Müşterilerin İşlenen Kişisel Verileri:

Kimlik Bilgileri: Ad, Soyad ve T.C. Kimlik Numarası bilgisini,

İletişim Bilgileri: Telefon numarası, adres ve diğer iletişim bilgilerini,

Hukuki İşlem: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler v.b.

Müşteri İşlem: Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi v.b.

Fiziksel Mekan Güvenliği: Giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları

Risk Yönetimi: Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler v.b.

Finans: Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri v.b.

Pazarlama: Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler v.b.

Diğer veriler; Görsel Ve İşitsel Kayıtlar, Araç, plaka ve ruhsat bilgileri, Talep Şikayet Bilgisi, Sigorta Bilgisi

3) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

Toplanan Kişisel verileriniz;

 • • Müşterilerle kurulan sözleşmelerin ifası ve müşterilerle ilişkilerin yürütülmesi, yönetilmesi, planlanması ve icrası,
 • • Sözleşmelerin kurulması ve ifasına yönelik süreçler ile sözleşme sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi,
 • • Finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve icrası,
 • • Sistemlere erişime yönelik faaliyetlerin/geliştirmelerin ve analizlerin gerçekleştirilmesi, planlanması ve icrası,
 • • Bilişim Teknolojileri ve veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • • Ticari işlerin, çalışmaların, operasyonların geliştirilmesine, takibine, kontrolüne yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası,
 • • Kontrol, veri yönetimi, analiz, sosyal amaçlı aktivite, süreç geliştirme ve benzeri faaliyetlere yönelik çalışmalar ile ilgili raporlamaların gerçekleştirilmesi,
 • • Şirketin fiziki/elektronik güvenliğine yönelik çalışmaların planlanması ve icrası,
 • • Marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların ve marka yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • • Müşterilere yönelik reklam, satış ve pazarlamaya yönelik operasyonların planlanması ve icrası,
 • • Müşterilerin kullanım alışkanlıklarını, eğilimlerini analiz ederek ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve/veya müşteriye göre özelleştirilmesine yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası,
 • • Şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası
 • • Çalışanların sözleşmeleri kapsamında yapılması gereken ödemelere ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • • Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası,
 • • Müşterilerle sözleşme ilişkisi içerisine girmeye veya sözleşme yenilemeye yönelik operasyon, araştırma, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • • Sözleşme ve sözleşme sonrası ilişkilerin yürütülmesi, satış sonrası hizmetler ve sözleşmesel ilişkiden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi,
 • • Tedarikçi/bayi/iş ortağı ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası,
 • • Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • • Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • • Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası;
 • • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması
 • • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

gibi amaçlar (hepsi birlikte “Amaçlar”) kapsamında işleyebilmekteyiz.

4) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimizin internet siteleri, Şirketimiz ve Şirketimiz bayilerinde kullanılan matbu formlar ve cari hesap, fatura vb. finansal dokümanlar, Şirketimizin yetkili servisleri, Şirketimiz ve iş ortaklarına ait telefon/çağrı merkezleri, Şirketimizin acenteleri, Şirketimize ait tablet ve dijital çözümler, Şirketimiz elektronik posta ile kurumsal sosyal medya hesapları, Şirketimizin mobil uygulamaları, Şirketimizin showroomları, güvenlik kameraları (CCTV) vasıtasıyla elektronik ve/veya fiziki ortamlardan toplanacaktır. Bu mecralardan toplanan kişisel verileriniz,

-Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

-Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

-İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

-İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenilmektedir.

5) .Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamında yurt içinde veya yurt dışında yerleşik hissedarlarımız, iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımız, topluluk şirketlerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız dahil olmak üzere kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya kanunen yetkili özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak aktarılabilmektedir.

6) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızın etkili bir şekilde kullanılması için için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve talep olunan diğer bilgiler ile KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; http://daciafiyat.com/assets/document/veri-sahibi-basvuru-formu.pdf adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Alemdağ Cd. No.193 34770 Ümraniye/ İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak göndererek de taleplerinizi iletebilirsiniz.

*Gösterilen araç modeli temsilidir, model üzerindeki aksesuarlar ile satılanlar farklılık gösterebilir. Araç fiyatları tavsiye edilen opak renk liste fiyatlarıdır. Bağlayıcı değildir. Resmi teklif isteyiniz.

Tüm Kampanyalar